Privacy Statement

Rijschool Ron verwerkt persoonsgegevens en wil daar graag duidelijk en transparant over communiceren. In dit privacystatement geeft Rijschool Ron uitleg over hoe zij persoonsgegevens verwerkt.

Gebruik van persoonsgegevens

Voor haar dienstverlening verwerkt Rijschool Ron persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle soorten informatie over personen waarmee zij geïdentificeerd kunnen worden. Voorbeelden zijn naam- en adresgegevens, e-mail-en IP-adressen.

Daarnaast onderscheidt de wet bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over ras, godsdienst of gezondheid. Dit is informatie die iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Daarom mag deze informatie alleen onder strenge voorwaarden worden verwerkt.

De informatie wordt bij Rijschool Ron opgeslagen op interne systemen. Door middel van dit systeem heeft alleen Rijschool Ron toegang tot deze gegevens en mogen die uitsluitend gebruiken voor de doelen waarvoor Rijschool Ron de gegevens verwerkt.

Voorwaarden voor verwerken persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te mogen verwerken, moet minimaal één van deze grondslagen van toepassing zijn:

 • De desbetreffende persoon geeft toestemming.
 • Het is nodig om een overeenkomst uit te voeren.
 • Het is nodig voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
 • Het is nodig voor het beschermen van een vitaal belang.
 • Het is nodig voor het uitvoeren van een taak van algemeen belang of het openbaar gezag.
 • Het is nodig voor het behartigen van een gerechtvaardigd belang.
Rijschool Ron baseert haar verwerkingen op de volgende grondslagen:

Toestemming

Rijschool Ron verwerkt gegevens op basis van toestemming wanneer het om bijzondere gegevens gaat. Betrokkenen zijn vrij de toestemming te onthouden of in te trekken.

Nakoming wettelijke verplichting

Het verwerken van gegevens kan nodig zijn voor het nakomen van wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld Rijschool Ron is verplicht zich aan geldende regels van het CBR te houden.
Meer informatie over de privacy van het CBR kan op de website van het CBR gevonden worden.

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening schakelt Rijschool Ron derde partijen in. Rijschool Ron kan in dat kader gegevens verstrekken aan verzekeraars en het CBR.

Beveiligingsniveau

Rijschool Ron streeft ernaar de persoonsgegevens die zij verwerkt zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Rijschool Ron neemt passende beveiligingsmaatregelen om de veiligheid en nauwkeurigheid van die gegevens te waarborgen.

Websites van derden

Rijschool Ron kan ook links aanbieden naar websites die niet door Rijschool Ron worden beheerd. Deze websites worden niet door Rijschool Ron gecontroleerd en Rijschool Ron is niet verantwoordelijk voor het gevoerde privacybeleid of de inhoud van deze externe websites.

Minderjarigen

De website van Rijschool Ron richten zich niet op kinderen onder de leeftijd van 16 jaar.

Juistheid van de gegevens

Voor het correct uitvoeren van haar dienstverlening vertrouwt Rijschool Ron op de juistheid van de haar bekende gegevens. Betrokkenen dienen Rijschool Ron te informeren over wijzigingen van hun gegevens.

Recht op inzage/correctie/verzet/dataportabiliteit en bevriezing

Betrokkenen hebben verschillende rechten met betrekking tot de gegevens die Rijschool Ron van hun verwerkt:

 • Het recht op inzage in de verwerking van persoonsgegevens door Rijschool Ron.
 • Het recht om die gegevens te laten corrigeren, bevriezen en/of te verwijderen, zeker wanneer de verwerking van de gegevens niet langer noodzakelijk is.
 • Het recht van verzet tegen het gebruik van gegevens voor marketingdoeleinden.
 • Recht op verdere verwerking van persoonsgegevens.
 • Het recht op het overdragen van gegevens aan een andere partij.

Voor het uitoefenen van deze rechten en voor het verkrijgen van nadere informatie over deze Privacyverklaring, kan contact worden opgenomen via een e-mail aan privacy@rijschoolron.nl.

Rijschool Ron bewaart persoonsgegevens steeds zolang als nodig is voor de doelen waarvoor de gegevens worden verwerkt. Na afloop van de bewaartermijnen verwijdert Rijschool Ron de gegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wie klachten heeft over de verwerking van zijn persoonsgegevens door Rijschool Ron, kan daarover contact opnemen. Dit kan door een email te richten via een e-mail aan privacy@rijschoolron.nl. Rijschool Ron probeert dan samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet naar tevredenheid, dan is er nog de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is geen overeenkomst. Rijschool Ron behoudt zich het recht voor om eenzijdig wijzigingen aan te brengen in haar privacybeleid. Wijzigingen worden altijd gecommuniceerd per mail.